top of page

ועד הורים מרכזי - יסודי

עוסק בקידום מטרות בית הספר, הפעילות החינוכית והחברתית בביה"ס, בנייה וחיזוק של קשר הורים-מורים ושיפור מתמיד של איכות החיים והאווירה בבית הספר, תוך שמירה על האופיו הייחודי. 

הועד מייצג את כלל הורי בית הספר מול המנהלה, המועצה המקומית ושאר גופים ממלכתיים. 

bottom of page