top of page

ועד הורים מרכזי - תיכון

ועד הורים מרכזי תיכון מייצג את כלל הורי התיכון מול הצוות החינוכי, מהווה מקום לחשיבה והתייעצות של הצוות החינוכי עם נציגי ההורים ומעביר מידע ומסרים מהצוות החינוכי אל הורי התיכון. 

bottom of page