top of page

ועד הורים מרכזי - גנים

שם לו למטרה להוות גורם מייצג ומתווך בין הורי הגנים לצוות נושא גנים וכן לסייע בנשיאת המסלול הייחודי ע"י הובלת יוזמות כגון חיבור משפחות חדשות וקיימות גישה החינוכית שלנו, גיבוש קהילתי וחיזוק תחושת הקהילתיות. 

bottom of page