top of page

רישום לבית הספר

תהליך הקליטה לביה"ס "שיבולים"

בית הספר "שיבולים" פתוח לכל משפחה וילד שרוצים לבוא בשעריו ומעוניינים בחינוך ולדורף. איננו מחפשים תלמידים מצטיינים או מיוחדים, אלא רוצים לאפשר לכל ילד ומשפחה המעוניינת בסוג זה של חינוך מקום ובית. עם זאת, בית הספר שומר על זכותו לקבל תלמידים מתאימים לרוחו החינוכית, ומצפה מתלמידיו וממשפחותיהם לכבד את ערכי בית הספר. בכל מקרה קבלת תלמיד מותנית בכך שיש מקום בכיתה הרלוונטית. 

קליטת "אמצע מסלול" (קליטה לכתה קיימת):

משפחה המתעניינת ברישום ילד לביה"ס יוצרת קשר עם מזכירות ביה"ס בטל' 08-9167793 ו/או שולחת מייל. במידה ובכיתה המיועדת ישנה אפשרות לקלוט תלמידים חדשים, המזכירה מבררת בשיחה פרטים אודות הילד והמשפחה ומסבירה להורים את המשך התהליך, וכן מעבירים לידי המשפחה את שאלוני ההיכרות ואת טפסי הרישום. שאלוני ההיכרות עוברים ליועצת ולמחנך לקריאה. אם המחנך/ת והיועצת מחליטים שניתן להמשיך בתהליך, מתחיל תהליך הקליטה. המזכירה מסבירה למשפחה שהתהליך מורכב מכמה שלבים, ושאין ודאות שהילד/ה אכן ייקלטו בסופו של דבר לבית הספר. באותה שיחה, המשפחה מופנית לראיון באגף החינוך. לאחר הריאיון באגף החינוך, ובכפוף לאישור האגף, מתואם לתצפית ופגישת הכרות. בשל חשיבות ההיכרות עם מאפייניו היחודיים של בית הספר ושל חינוך ולדורף, שני ההורים צריכים להיות נוכחים בכל התהליך. ההורים צופים בכיתה שאינה הכיתה המיועדת של הילד/ה. כמו כן, נערכת פגישת היכרות – פגישה ראשונית של ההורים עם המחנכ/ת ומורה נוסף – או יועצת – בהתאם לצורך. לאחר מכן נערכת פגישה עם התלמיד. בתיאום עם ההורים, תישקל אפשרות להשתתפות של הילד בשיעור או ביום לימודים, במהלכם תתקיים תצפית של היועצת/מורת השילוב. לבסוף, זוג ההורים נפגש עם המחנכ/ת ומורה נוסף מהצוות או היועצת. בפגישה מסוכמת הקליטה עם ההורים או לחליפין מתקבלת ההחלטה שהקליטה לא תתבצע. בתום התהליך יש לבצע רישום בביה"ס ובעמותה. התלמיד מצטרף לכתה ותיק הקליטה מתויק בתוך תיק התלמיד. 

קליטה לכתה א': 

עקב המשמעות שמייחס חינוך ולדורף לגיל הבשלות הנפשית לבית-הספר, נקבע מועד העלייה האחרון ל- 30.5. כלומר, ילדים שמלאו להם שש ו- 3 חודשים לפחות. בתהליך הבנייה של כתה א' מתקיימים 3 הרצאות. ההרצאות מספקות אינפורמציה מהותית וחיונית ביחס להחלטתכם להירשם לבית הספר. ההשתתפות בהרצאות על ידי שני ההורים היא חיונית על מנת להבטיח כי שני ההורים שלמים עם הבחירה בבחירת חינוך ולדורף עבור ילדם. כמו כן, ההורים מקבלים ערכת הרשמה הכוללת טופס פרטים אישיים, שאלון הרשמה, טופס ויתור סודיות, אישור רפואי וחתימה על אמנה. לתצפיות. הילדים הנקלטים לביה"ס הם בוגרי הגנים האנתרופוסופיים השייכים לעמותה (בוגרי גן אילן וגם מעיין). ניתן להירשם גם מאוחר יותר על בסיס מקום פנוי. הצוות החינוכי בשילוב ההורים מגבש תמונת מצב לגבי מוכנות ובשלות הילד/ה לכיתה א'. תהליך זה יכול לכלול שיחות עם ההורים ותצפיות במידת הצורך. הרכב הכיתה יתגבש מתוך תהליך ההכרות והקליטה בשיתוף פעולה עם אגף החינוך. תשובות למשפחות ניתנות עד ה- 1/5. בתקופת הרישום בעיר (הנערכת בדרך כלל בסוף ינואר-מרץ) מתבקשים ההורים המתעניינים "מבחוץ" להירשם למקום אליו משויך הילד על מנת שאם לא ייקלט לביה"ס, לא ייוצר מצב שלילד לא יהיה מקום. אגף החינוך מקבל בתום התהליך את הרשימה העדכנית ממזכירות ביה"ס ועושה "סדר" ברשימות. 

bottom of page