top of page

רישום לבית הספר כיתות ב׳-ח׳

מידע על בית הספר "על קצה המזלג"

בית הספר שיבולים הינו בית ספר אנתרופוסופי בנס ציונה, המשתייך לזרם החינוך הממלכתי. בית הספר פועל לאור הפסיכולוגיה ההתפתחותית של רודולף שטיינר. ייחודיותו משולבת בכל תחומי פעילותו: פדגוגיה, מבנה פיסי, מבנה ארגוני ופעילות חברתית.
בית הספר מתמקד בהתפתחותו הספציפית של התלמיד וקבוצת בני גילו. בהתאמה, תכניות הלימודים, המתודות ודרכי הלימוד, הגישה לילד, האווירה הלימודית, סביבת הלימוד וכל שאר האלמנטים של חיי בית הספר, מכוונים לתת תשובה לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד. 
בשנת הלימודים תשפ"ד לומדים בבית הספר כ- 370 תלמידים בכיתות א-י"ב.

עמותת דניאל לקידום חינוך ולדורף בנס ציונה, המפעילה גם 4 גנים אנתרופוסופיים בעיר, תומכת בבית הספר ומאפשרת את המשך קיומו כמוסד חינוכי אנתרופוסופי. 

תהליך הקליטה

בית הספר שיבולים הינו בית ספר ציבורי-ממלכתי. עם זאת, בשל גודלן של הכיתות והעובדה שלפי שעה יש כיתה אחת בכל אחת משכבות הגיל, איננו יכולים לקלוט את כל התלמידים המבקשים להצטרף אלינו. כמו כן, יש לשים לב לגיל הקליטה. 
מילוי טופס זה מציין את ראשית תהליך הקליטה ואין בו מן ההכרח כי התלמיד/ה אכן ייקלט. זולת האילוצים שצוינו, תהליך הקליטה נועד לאפשר למשפחות ולתלמידים להתוודע למאפייניו הייחודיים של בית הספר, על מנת לבחון את מידת התאמתו של התלמיד אליו. תהליך הקליטה מורכב מכמה חלקים, בהם תצפית של ההורים בכיתה (שאינה זו שאליה מיועד בנם/בתם), שיחות עם ההורים ועם התלמיד, ועוד. הסבר מפורט בנוגע לתהליך הקליטה יימסר על ידי בית הספר. 

 

רישום לשנת תשפ"ה תפתח ב- 5/12/2023 למשך חודשיים

בברכה,

צוות נושא יסודי

bottom of page